Πρόγραμμα Σπουδών

      

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων του διπλώματος "Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (7290-13)"

Σημείωση: Πιο κάτω εμφανίζεται αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του διπλώματος "Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (7290-13)" καθώς επίσης το πρόγραμμα μαθημάτων του διπλώματος Master Technicians Advance Qualification - "Advanced Vehicle Diagnostics and Management Principles (4122 -14)". Γενικές πληροφορίες ανα επιπέδο και εξάμηνο και ειδικές πληροφορίες για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

 

1. Εκμάθηση των αναγκαίων γνώσεων για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας του συνεργείου και των άλλων τμημάτων τα οποία συνεργάζονται με το συνεργείο.

2. Εκμάθηση όλων των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον ευπρεπισμό του συνεργείου, την ορθή συντήρηση και ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και ηλεκτρονικών συσκευών και διαγνωστικών.

3. Εκμάθηση των αναγκαίων γνώσεων για τον ευπρεπισμό, την συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη των διαφορετικών τύπων αυτοκινήτων.

1. Πρακτική εφαρμογή για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας του συνεργείου.

2. Πρακτική εφαρμογή στην ορθή συντήρηση και ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και ηλεκτρονικών συσκευών και διαγνωστικών.

3. Πρακτική εφαρμογή στην συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη των διαφορετικών τύπων αυτοκινήτων.

Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση και χρήση των εργαλείων και υλικών, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, επιδιόρθωση και συντήρηση του αυτοκινήτου. Κατασκευή συγκεκριμένων κατασκευών με βάση δεδομένες διαστάσεις και τεχνικό σχέδιο.
Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση και χρήση των εργαλείων και υλικών, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, επιδιόρθωση και συντήρηση του αυτοκινήτου. Κατασκευή συγκεκριμένων κατασκευών με βάση δεδομένες διαστάσεις και τεχνικό σχέδιο.
Εκμάθηση της Αγγλικής τεχνικής ορολογίας, από τον σύγχρονο τεχνικό.
Εξοικείωση με την χρήση των υπολογιστών και τεχνικών καταλόγων, πηγών τεχνικής πληροφόρησης και διαδικτύου. Εκμάθηση όλων των αναγκαίων Αγγλικών και Ελληνικών τεχνικών όρων, οποίοι αφορούν τα συστήματα, εξαρτήματα, λειτουργίες και διαγνωστικές διαδικασίες στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Εξοικείωση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικών καταλόγων, σαν αναγκαίο εργαλείο πλαισίωσης της διάγνωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης.

1. Θεωρητική επεξήγηση των διαφόρων τμημάτων τα οποία αποτελούν ένα σύγχρονο συνεργείο επιδιόρθωση και συντήρησης αυτοκινήτων.

2. Εμβάθυνση στην οργανωτική δομή του συνεργείου και των τμημάτων υποστήριξης.

3. Ανάλυση των ευθυνών του κάθε εργαζόμενου στο συνεργείο, ανάλογα με τα καθήκοντα και την εξειδίκευση του.

4. Ανάλυση των νόμων και διατάξεων οδικής ασφάλεια, σε σχέση με το αυτοκίνητο, την επιδιόρθωση του και την ασφαλή οδήγηση του από του τεχνικούς του συνεργείου.

5. Εργονομία, επικοινωνία προσωπικού, συνεργασία, συμπεριφορά στο γενικότερο περιβάλλον του συνεργείου και του κύκλου εργασιών του.

Πρακτική επίδειξη των διαφόρων τμημάτων τα οποία αποτελούν ένα σύγχρονο συνεργείο επιδιόρθωση και συντήρησης αυτοκινήτων

1. Μελέτη και πρακτική επίδειξη των κινητών μερών των διαφορετικών τύπων μηχανών εσωτερική καύσης

2. Συστήματα λίπανσης και ψύξης τη μηχανής

3. Αποσυναρμολόγησης μηχανών και βοηθητικών συστημάτων

4. Συναρμολόγηση και αξιολόγηση βλαβών και ζημιών.

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην λειτουργία των:

1. Συστημάτων τροφοδοσία καυσίμου / EFI

2. Συστημάτων παροχής αέρα

3. Συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων

1. Πρακτική εξάσκηση στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση διαφορετικών τύπων μηχανών.

2. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση, βασικών συστημάτων και μερών τη μηχανής

3. Εκμάθηση τη ορθής και ασφαλισμένης χρήση των κατάλληλων εργαλείων

4. Εκτίμηση ζημιών και βλαβών στα συστήματα και εξαρτήματα των μηχανών

1. Εκμάθηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την σωστή και ασφαλισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου.

2. Εκμάθηση των σχετικών νομοθεσιών σε σχέση με την ασφαλισμένη υποδοχή παραλαβή, ετοιμασία και παράδοση του αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη.

1. Εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων διαδικασίας προελέγχου, συντήρησης, και προετοιμασία του αυτοκινήτου κατά το σέρβις.

2. Εξάσκηση στην μεθοδολογία προετοιμασία του αυτοκινήτου για τον έλεγχο για καταλληλότητα χρήσης ΜΟΤ

1. Βασικός ηλεκτρισμός και εφαρμογές στο αυτοκίνητο.

2. Θεωρητική κατάρτιση στην αναγνώριση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση ηλεκτρικών συστημάτων στο αυτοκίνητο.

1. Αναγνώριση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση ηλεκτρικών συστημάτων στο αυτοκίνητο.

2. Αναγνώριση, αφαίρεση και έλεγχος βασικών εξαρτημάτων, στα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου.

3. Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο, με βάση συγκεκριμένο πλάνο εργασίας

4. Σωστή χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Θεωρητική εκπαίδευση στην λειτουργία των: Συστημάτων ανάρτησης / Συστημάτων διεύθυνσης / Συστημάτων φρένων / Συστημάτων τροχών και ελαστικών / Αντικλειδωτικό σύστημα φρένων - ABS
Πρακτική εκπαίδευση στην λειτουργία των: Συστημάτων ανάρτησης / Συστημάτων διεύθυνσης / Συστημάτων φρένων / Συστημάτων τροχών και ελαστικών / Αντικλειδωτικό σύστημα φρένων - ABS

1. Θεωρητική κατάρτιση και αναγνώριση των διαφορετικών συστημάτων κιβωτίων ταχυτήτων.

2. Συστημάτων μετάδοση και παροχή κίνησης

3. Συστημάτων ελέγχου και εμπλοκής τη κίνησης / κλατς

4. Εκμάθηση της διαδικασία αφαίρεση και επανατοποθέτησης των συστημάτων μετάδοση και κατανομής της κίνηση στο εργαστήριο, σε αυτοκίνητα.

1. Πριν από κάθε επιδιόρθωση στο αυτοκίνητο, είναι αναγκαία η διεξαγωγή ηλεκτρονικής διάγνωσης βλαβών και προβλημάτων.

2. Ο σύγχρονος μηχανολόγος αυτοκινήτων, χρειάζεται να γνωρίζει την βασική διαγνωστική διαδικασία και την χρήση των διαγνωστικών συσκευών και δυνατοτήτων τους.

 

1. Εκμάθηση των θεωρητικών γνώσεων, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την διεκπεραιώσει συγκεκριμένων ελέγχων στο αυτοκίνητο, με βάση προκαθορισμένες διαδικασίες και μεθοδολογία.

2. Έλεγχοι πριν και μετά την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών στο αυτοκίνητο.

3. Έλεγχοι πριν την παράδοση του αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη.

4. Έλεγχοι πριν την αγορά ενός αυτοκινήτου

5. Έλεγχοι ασφαλείας

6. Έλεγχοι για καταλληλότητα χρήσης.

Εκμάθηση των πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την διεκπεραιώσει συγκεκριμένων ελέγχων στο αυτοκίνητο, με βάση προκαθορισμένες διαδικασίες και μεθοδολογία.

Εκμάθηση γνώσεων και εξάσκηση δεξιοτήτων στα:

1. Ηλεκτρικά και βοηθητικά συστήματα του αυτοκινήτου

2. Βασικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα του αυτοκινήτου

3. Ηλεκτρονικά συστήματα παθητική ασφάλειας SRS systems & Can Bus Multiplexing Systems

4. Προηγμένη τεχνολογία πολυδικτύων στα αυτοκίνητα

Εξάσκηση δεξιοτήτων στα:

1. Ηλεκτρικά και βοηθητικά συστήματα του αυτοκινήτου

2. Βασικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα του αυτοκινήτου

3. Ηλεκτρονικά συστήματα παθητική ασφάλειας SRS systems & Can Bus Multiplexing Systems

4. Προηγμένη τεχνολογία πολυδικτύων στα αυτοκίνητα

1. Η ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή ηλεκτρονική τεχνολογία στα αυτοκίνητα επιτυγχάνει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των μηχανικών μερών και συστημάτων τους.

2. Πρακτικής εφαρμογής στο εργαστήριο, ειδικευμένων διαγνωστικών διαδικασιών

Θεωρητική εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο:

1. όλων των δεξιοτήτων οι οποίες χρειάζονται για την διάγνωση, συντήρηση και επιδιόρθωσης των συστημάτων κλιματισμού στα αυτοκίνητα.

2. Απόκτηση της αναγκαίας άδειας, για τον χειρισμό ψυκτικών αερίων.

1. Θεωρητική εκμάθηση των διαδικασιών διάγνωση και επιδιόρθωσης των βοηθητικών συστημάτων της μηχανής.

2. EFI SYSTEMS, VALVETRONICS, FSI, VVTI SYSTEMS

3. TURBOCHARGESRS, καύσιμα, ευρωπαϊκοί κανονισμοί

4. Εκπομπές καυσαερίων, καυσανάλυση, καύση.

5. Ηλεκτρονικά συστήματα παροχή καυσίμου Petrol / Diesel

6. Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης Petrol / Diesel

1. Πρακτική εκμάθηση των διαδικασιών διάγνωση και επιδιόρθωσης των βοηθητικών συστημάτων της μηχανής.

2. EFI SYSTEMS, VALVETRONICS, FSI, VVTI SYSTEMS

3. TURBOCHARGESRS, καύσιμα, ευρωπαϊκοί κανονισμοί

4. Εκπομπές καυσαερίων, καυσανάλυση, καύση.

5. Ηλεκτρονικά συστήματα παροχή καυσίμου Petrol / Diesel

6. Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης Petrol / Diesel

Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στις διαγνωστικέ διαδικασίες, για τον εντοπισμό βλαβών και την επιδιόρθωση όλων των συστημάτων στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα μετάδοσης κίνησης.
Θεωρητική κατάρτιση και εκμάθηση των πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για την συντήρηση των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκίνητων.

1. Εξάσκηση στις διαδικασίες επιδιόρθωσης των πιο πάνω συστημάτων.

2. Ευρεία χρήση διαγνωστικών και κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων.

Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου:

1. Ηλεκτρονικά συστήματα διεύθυνση

2. Ηλεκτρονικά συστήματα ανάρτησης

3. Ηλεκτρονικά συστήματα σταθερότητας και πέδησης

1. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στις διαγνωστικές διαδικασίες για τον εντοπισμό βλαβών και την επιδιόρθωση όλων των συστημάτων του πλαισίου / CHASSIS.

2. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα, ανάρτησης, διεύθυνσης, φρένων, σταθερότητας.

3. Ευρεία χρήση διαγνωστικών συσκευών και λογισμικών προγραμμάτων.

4. Ευρεία χρήση τεχνικών καταλόγων και δεδομένων.

Εισαγωγή στην τεχνολογία εναλλακτικών πηγών ενέργεια, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά καύσιμα. Biodiesel / LPG Υγραέριο / Φυσικό Αέριο / Συστήματα Κυψελών Υδρογόνου / Εμπλουτισμό θαλάμων καύση με ελεύθερο υδρογόνο

 

Το City and Guilds of London Institute προσφέρει το Master Technicians Advance Qualification ‘Level 4 Diploma in Advanced Vehicle Diagnostics and Management Principles’

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Level 4 Diploma in Advanced Vehicle Diagnostics and management principles, απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει την φοίτηση τους στο Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, στην διάγνωση και επιδιόρθωση δύσκολων και πολύπλοκων μηχανικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας την προηγμένη ηλεκτρονική διαγνωστική τεχνολογία οχημάτων.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης πελατών με διαφορετικά πολύπλοκα προβλήματα, καθώς και στο να αποφασίζουν και να επεξηγήσουν σε άλλους, τον πιο κατάλληλο τρόπο προσέγγισης της διαγνωστικής διαδικασίας και επιδιόρθωσης.

 

Διδακτική Δομή:

Βασίζεται στην συγκέντρωση 61 credits από 15 υποχρεωτικά units επιλογής και 9 credits από 2 units επιλογής, ή την επιλογή project management.

 

Διάρκεια και τρόπος φοίτησης:

Η φοίτηση γενικά, διεξάγεται σε νυχτερινή παρακολούθηση, διάρκειας 610 ωρών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και υποχρεώσεις ων συμμετεχόντων.

 

Σε αυτό το θέμα, θα διδαχθούν οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται για να μπορείτε να δημιουργείται τεχνικές παρουσιάσεις και να καθοδηγείται τους συναδέλφους και εκπαιδευόμενους σας στο χώρο του συνεργείου.

Η παρουσίαση σας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Τις γνώσεις οι οποίες χρειάζονται για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την λειτουργία και χρήση διαφόρων εργασιών και μηχανημάτων π.χ.: Διαγνωστικών, Καυσαναλυτή κλπ.

Β. Επεξήγηση και επίδειξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την σωστή και ασφαλισμένη χρήση τους.

Γ. Αναφορά και επεξήγηση των σχετικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης τους.

Δ. Αναφορά στις περιπτώσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίδειξη, η να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την διεκπεραίωση δεδομένης εργασίας.

Ε. Αναφορά στην σχετική τεχνολογία και θεωρεία η οποία έχει σχέση με το τεχνικό θέμα ή εργασία / επιδιόρθωση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν πλήρως το θέμα και να το εφαρμόσουν.

Ζ. Αναφορά στην αξιολόγηση προόδου και ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων σε κάθε περίπτωση.

Σε αυτό το θέμα, θα καλυφθούν οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δημιουργεί επιδείξεις με παρουσιάσεις και σχετικές οδηγίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους τεχνικούς να μάθουν. Θα περιλαμβάνει επιδείξεις χρήσης εργαλείων και συσκευών, στις οποίες θα πρέπει να φαίνονται οι αναγκαίες δεξιότητες και οδηγίες χρήσης.

Θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες γνώσεις για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιδείξεις ή θα δίνονται οδηγίες για να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να μάθει.

Θα πρέπει να αποκτηθούν παράλληλα οι δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται, ώστε να γίνεται έλεγχος της προόδου μάθησης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευομένων τεχνιτών.

Σε αυτό το μάθημα, θα πρέπει να διδαχθεί ο εκπαιδευόμενος τις γνώσεις οι οποίες θα τον κατευθύνουν, πώς να δημιουργεί και αναπτύσσει καλές εργασιακές σχέσεις με τους συναδέλφους του, στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου, χρησιμοποιώντας αποδοτική επικοινωνία και υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού.

Σε αυτό το μάθημα, ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ όλων των συναδέλφων και πελατών στο εργασιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας αποδοτικές μεθόδους επικοινωνίας και υποστήριξης.

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος θα διδαχθεί πώς θα αποκτήσει και αναπτύξει τις γνώσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση συστημάτων τεχνικής πληροφόρησης και διαγνωστικών συσκευών, ή άλλων εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς επίσης πώς να ελέγχει και επιδιορθώνει προβλήματα σε εργαλεία και συσκευές και συστήματα. Π.χ.: Ένα μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει calibration.

Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να διενεργεί διαγνωστική διαβούλευση με πελάτες για προβλήματα στο αυτοκίνητο τους. Να μπορεί να προτείνει εισηγήσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανησυχίες των πελατών. Να μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πελάτης, κατανόησε πλήρως τα προβλήματα του αυτοκινήτου του και τις επιπτώσεις τους.

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος, θα πρέπει να μάθει πώς να κατανοεί και κωδικοποιεί πληροφορίες από τους πελάτες, οι οποίες αναφέρονται στις ανησυχίες και ανάγκες τους.

Επίσης πως θα προσφέρει συμβουλές και πληροφόρηση και να προτείνει συμφωνημένο πλάνο δράσης και διεκπεραίωσης εργασιών. Θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει έγγραφο δράσης και υλοποίησης συμφωνηθέντων εργασιών / επιδιορθώσεων, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες.

Σε αυτό το μάθημα θα διδαχθούν οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται για να αντληθούν και κωδικοποιηθούν πληροφορίες από πελάτες οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν και ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

Θα διδαχθούν οι τρόποι με τους οποίους θα πρέπει να δίνεται καθοδήγηση και πληροφόρηση στους πελάτες για τα ερωτήματα τους.

Θα διδαχθούν οι δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για να δημιουργείται συμφωνημένο πλάνο δράσης και υλοποίησης εργασιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Συμπλήρωση όλων των οδηγιών και σχετικών εντύπων.

Σε αυτό το θέμα, θα διδαχτείτε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες, για να μπορείτε να εφαρμόσετε εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και βλαβών σε συστήματα του αυτοκινήτου, όπου οι συνηθισμένες προκαθορισμένες διαδικασίες διάγνωσης, δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Θα σας δοθεί η ευκαιρία αυτόνομα, να αναπτύξετε ψηλά επίπεδα προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων τα οποία προέρχονται από βλάβες και δυσλειτουργίες στα διάφορα συστήματα του αυτοκινήτου.

Το μάθημα αυτό, θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε τις δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες, για να δημιουργήσετε και εφαρμόσετε στρατηγικές οι οποίες θα αποτελούν την καλύτερη προσέγγιση για ακριβή διάγνωση και επιδιόρθωση λαθών και προβλημάτων, όπου η εφαρμογή καθορισμένων εργοστασιακών διαγνωστικών μεθόδων, απέτυχαν να εντοπίσουν και επιλύσουν το πρόβλημα η τις βλάβες σε συστήματα του αυτοκινήτου.

Σε αυτό το θέμα, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει τις γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να παρέχει αναβαθμισμένη τεχνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλές, οδηγίες και ανατροφοδότηση σε άλλους συναδέλφους στον εργασιακό χώρο, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία του συνεργείου.

Σε αυτό το θέμα δίνεται η πληροφόρηση στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες οι οποίες θα του επιτρέψουν να παρέχει αναβαθμισμένη τεχνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλές καθοδήγηση και ανατροφοδότηση στους συναδέλφους στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και ομαλή λειτουργία του συνεργείου.

Σε αυτό το θέμα, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί και να διαβουλεύεται με κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων και παροχής ανταλλακτικών.

Επίσης να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να διαβουλεύεται με πελάτες για τεχνικά θέματα τα οποία αφορούν την κατάσταση και επιδιόρθωση του αυτοκινήτου τους.

Σκοπός είναι να καταστεί ο εκπαιδευόμενος ικανός να παρέχει μία σειρά αναβαθμισμένης και επίκαιρης τεχνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και καθοδήγησης στο χώρο του συνεργείου γενικότερα.

Κατά την διάρκεια αυτού του μαθήματος, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε δεξιότητες για να παρέχετε και να παίρνετε πληροφορίες από κατασκευαστές και προμηθευτές, με απώτερο σκοπό την χρήση τους σε:

Α. Διαγνωστικές δραστηριότητες

Β. Δραστηριότητες και ενέργειες για την διεκδίκηση εγγύησης

Γ. Διαδικασίες επιδιόρθωσης

Δ. Διαδικασίες στήριξης της βελτίωσης προϊόντων και εξαρτημάτων

Κατά την διάρκεια αυτού του μαθήματος, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες χρειάζονται για να μπορείτε να παρέχετε διαγνωστικές συμβουλές και εισηγήσεις στους πελάτες. Επίσης στο να κάνετε εισηγήσεις οι οποίες θα ικανοποιούν πλήρως τις ανησυχίες του πελάτη. Να κάνετε σίγουρο ότι ο πελάτης έχει αντιληφθεί πλήρως τα προβλήματα τα οποία αφορούν το αυτοκίνητο του.

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να αναπτύξει και διατηρήσει καλές εργασιακές σχέσεις με όλους τους συναδέλφους και πελάτες, στο εργασιακό περιβάλλον της επιδιόρθωσης του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας αποτελεσματική επικοινωνία και υποστήριξη.

Σε αυτό το θέμα, ο εκπαιδευόμενος, έχει την ευκαιρία να κατανοήσει και να ελέγξει:

1. Διαδικασίες προγραμματισμένης συντήρησης και καθαρισμού του εργασιακών χώρων του συνεργείου, χρησιμοποιώντας οικονομικές μεθόδους.

2. Τους κανονισμούς και καθήκοντα υγιεινής και ασφάλειας του καθενός, στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου.

3. Τις πηγές πρόκλησης κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου και πώς θα τους χειριστεί.

4. Πηγές κινδύνου και πώς θα διενεργεί εκτίμηση κινδύνων και τρόπων ελάττωσης τους.

 

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Επικοινωνία

Νιώστε ελεύθερα να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή

  • Τηλέφωνα: +357 25954543, +357 25954544
  • Τηλεμοιότυπο: +357 25954542

 

Ή μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας

Διεύθυνση: Σετάτ Σιμαβή 6, Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρουζβελτ, 3013, Λεμεσός, Κύπρος

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο, για να μαθαίνετε πρώτοι τα Νέα της Σχολής.
Όροι και Προϋποθέσεις

Εγκεκριμένο Κέντρο

 

CG approved centreΗ Σχολη S.o.A.E. School Of Automotive Engineering (limassol) Limited είναι Εγκεκριμένο Κέντρο του ινστιτούτου City & Guilds της Αγγλίας.

Συνδεθείτε μαζί μας

Βρείτε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ακολουθήστε μας & κρατήστε επαφή.

Πιστοποιημένο ΚΕΚ (ΑνΑΔ)

anad500x250

Η Σχολή S.o.A.E. School of Automotive Engineering (Limassol) Limited είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Αρχής Ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και οι καθηγητές της πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).